De første årene

av Marita Midthaug, kilde materiell: styreprotokoller Solbakken Foreldreutvalg og Solbakken skolekorps perioden 1958-1975

Det begynte i 1958 med planlegging…

Planleggingen av et skolekorps starter høsten 1958 da Foreldrelaget ved Solbakken skole stiftes den 10. september 1958. En av de første sakene som tas opp der er muligheten for å starte en musikk korps i tilknytning til skolen. En representant fra Norges Musikkforbund deltar på et av de første møtene, og informerer om hva som må til av både innsats og økonomi for å kunne starte opp et korps. Det ble antydet at et korps burde bestå av 15 elever og for å dekke disse med instrumenter man måtte ha en startkapital på kr 5000 for å kunne kjøpe inn dette. Det ble satt ned et musikkutvalg, som jobbet videre med forberedelser til oppstart og ved foreldrelaget medlemsmøte den 10. februar 1959 ble det vedtatt å sende inn søknad til Strinda kommune opp å etablere Solbakken skolekorps.

Selve stiftelsesdatoen er satt til 9. mars 1959, men dessverre finnes det i dag ikke noe skiftelig dokumentasjon om stadfester akkurat denne datoen i skolekorpsets arkiver. Men det er rimelig å anta at det stemmer basert på vedtaket i Foreldrelaget den 10. februar 1959 om å starte et musikkorps ved Solbakken skole og konstitueringsmøte av korpsets styre den 2. mai i 1959. Antageligvis er 9.mars vedtakstdato i Strinda kommune etter behandling av søknads om stiftelse av korpset sendt inn fra Solbakkens skoles foreldrelag.

Å skaffe tilveie nok penger til instrumentkjøp og lønn til dirigenter har vært og en utfordring for korpset gjennom alle år. Dette var man også klar over fra før begynnelsen, som det ble redegjort av hr. Simonsen på foreldrelagets møte i februar i 1959 gjenfortalt i møtereferatet «Det er ingen billig affære å drive musikkorps. Engangsutgiftene ved start er store ved innkjøp av instrumenter, og en dyktig instruktør og noter vil senere kreve store økonomiske ofre. Etter hr. Simensens greie redegjørelse, blev det satt fram forslag om å danne et musikkorps ved Solbakken skole som blev enstemmig vedtatt.»

I årsberetningen for foreldrelaget høsten 1959 beskrives situasjonen til det nyoppstartede korpset «For å skaffe penger til musikkorpset satte laget igang en utloddning av samlings verket for barn «Mitt skattekammer» Utenom dette har det ikke vært større aktivitet på den økonomiske fronten. Musikkorpset er kommet godt igang og til våren, vil det antakelig la høre fra seg. Men den økonomiske siden av saken er fremdeles langt fra løst og foreldrelaget bør gjøre det til sin merkesak og støtte opp om det på alle måter.» På foreldrelagets styremøte den 26. oktober 1959 velger de en aksjonskommite for å skaffe penger til musikkorpset.

For å komme i gang med skolekorpset før man hverken hadde instrumenter eller dirigent på plass, ble det besluttet å tilby et noteopplæringskurs gjennom skolens regi. Lærer Lønne startet opp med alle de elvene som ønsket å delta i opplæringen og allerede på vårparten 1959 var de i gang med undervisningen. Dette var et veldig populært tilbud og hele 37 barn deltok. Parallelt starter det aller første styret i samarbeid med foreldrelaget jobben med å engasjere en dirigent, og få finansiering til instrumenter.

Å finne en dirigent til korpset viser seg å være et vanskelig stykke arbeid. I et orienteringsbrev til foreldre datert 19. mai 1960 fra skolen, så har skolekorpset endelig fått engasjert en dirigent. I brevet står det «For å lede instrument undervisningen når notekurset nå avsluttes, har korpsets styre inngått avtale med musikksersjant Lund ved Divisjonsmusikken i Trondheim. Han er for tiden leder av skolekorpset i Stjørdal. Ifølge uttalelser derfra er han kjent som en dyktig dirigent som er godt likt av barna.»

Fortsatt mangler en vesentlig del av skolekorpset, instrumentene. Opprinnelig var planen å etablere et messingkorps med 15 elever, men med Lund på plass, og basert på hans anbefaling, økes dette antallet til 19 messingblåsere, 1 stortromme, 1 bekken og 2 skarptrommer, altså 23 elever. I løpet av vinteren 59/60 har styret i korpset og foreldrelaget greidd å skaffe en egenkapital på nesten 6000 kroner til sommeren. Men på dirigent Lunds anbefaling, vedtar styret å gå til innkjøp av kvalitetsinstrumenter av merket «Cosson» Korpset innhenter tilbud fra flere musikk forretninger og godtar Olav .T Ranums tilbud på 19 messinginstrumenter og slagversutstyr til kr 14 000, og da har korpset fått 10% rabatt. Hvordan skal de greie å dekke denne summen? Fra årsberetningen til skolekorpset for 59/60 står det «Dette beløp ble større enn opprinnelig forutsatt, dels pga utvidelse av korpset samt at man valgte en bedre instrumentkvalitet (etter henstilling fra dirigenten) Da det var leveringstid på instrumentene fikk korpset låne det nødvendige antatt av en annen kvalitet slik at undervisningen kunne komme igang. Til sikkerhet for de utlånte instrumentene deponerte korset (etter eget ønske) kr 5000,- hos Olav T. Ranum. Forøvrig kan nevnes at når korpset får levert de bestilte instrumenter, så vil betaling av disse måtte skje over lengre tidsrom. Dette er gjort klart for leverandørene som på sin side foruten 10% reduksjon i prisene, har sagt seg villig til å godta denne kreditt. For at korpset skal klare disse forpliktelser håper styret på fortsatt velvillig hjelpsomhet fra Strinda kommune, foreldrelaget og andre foreninger.»

Korpset er i gang! Korpset gjør sin aller første opptreden 17. mai 1960. Som det står i årsberetningen til foreldrelaget «Musikkorpset er kommet godt i gang og opptrådte for 1. gang på 17.mai med «Ja vi elsker» og «At far min kunne gjæra» Den 14. juni fremførte musikkorpset hele 5 nummer til stor jubel og allmen tilfredshet

Med dirigent, instrumenter og ivrige barn, så tar det ikke lang tid før diskusjonen rundt uniform eller ensartet antrekk dukker opp i styrets protokoller. Tross korpset anstrengte økonomi med stor gjeld, så velges det ei nemnd som skal utrede spørsmålet om ensartet antrekk mars 1962. Til neste møte i april så legger nemda frem 3 alternativer, 1) full uniform, 2) bukse/skjørt pluss slips og lue, 3) ingenting. Ved avstemming får alternativ 3 ingen stemmer, mens alternativ 1 og 2 får like mange stemmer hver, 10. stk. Videre står det i møteprotokollen at man tar sikte på å ha uniformene klar til 17. mai!  Det kommer dessverre ikke klart frem i styreprotokollene om korpset hadde uniformer til 17. mai. i 1962, men ved neste styremøte avholdt den 13. juni blir det vedtatt at det skal utarbeides et uniformsreglement, og at årlig leie av uniform settes til kroner 15. Dette uniforms reglementet fremlegges ved neste styremøte som avholdes i oktober 1962.

De neste årene er det mange andre saker som opptar styret, og først i desember 1965 nevnes uniform igjen. Da vedtar styret å droppe uniformsluene «under den forutsetning av at uniformene holdes rene og iorden av elevene, og leveres tilbake i reneste stand, med renselappen på.» Men i begynnelsen av januar 1966 begynner styret å vurdere nye uniformer, og det nevnes igjen på styremøtet i november. Men de beslutter å utsette det inntil videre. Tidlig i januar 1967 kommer uniformer opp på sakslisten igjen. «Styret vedtok å gå til anskaffelse av nye skjørt og bukser til uniformene, samt ensartede strømper» Materialforvalterne får i oppdrag kontakte Nie Klinge angående prøver til stoff. Neste styremøte er allerede i slutten av januar 1967 og da har styret bestemt seg for to fargeprøver for bukser og skjørt –  hvite eller røde. Tydeligvis falt ikke dette fargevalget så godt i smak, for på årsmøtet i april blir det vedtatt utsette prosessen med nye uniformer, og heller supplere på eksisterende uniform. Det går et år, og i januar 1968 er uniform igjen på sakslisten i styret, og det blir vedtatt at nå skal det skaffes ny uniform. Fra styreprotokollen «Styret vedtok at det skal anskaffes nye uniformer av terylen, blåere farve så nært den gamle som mulig. Jakken skal være enkel med sysplitt bak, innfelte, litt skrå sidelommer, og innerlomme. En snor på armene, hvite klaffer (paletter) på skuldrene, og hvite snorer. Det skal være nylonfor i bukselomme og motfolder i skjørtene, røde slips, høye luer med trukket skjerm.»

Leveransen av de nye uniformene kommer så tett opp mot 17. mai som råd er, den 14. mai er det uniformsmøte med styret og noen foreldre tilstede for å pakke ut de nye uniformene. Fra protokollen «Det ble prøvd på noen elever som tilfeldigvis var tilstede på skolen, og det viste seg at uniformene passet mindre bra.» Dette er jo krise, med 3 dager til 17. mai, og en leveranse av uniformer som viser seg å ha elendig passform. Det blir vedtatt at hele korpset skulle innkalles til prøving neste dag, og at en representant fra Nie Klinge skal være til stede under prøvingen. Fra protokollen den 15. mai «Under prøvingen viste det seg at en stor del av uniformene, spesielt jakkene ikke var slik uført at det kunne godtas, og såvel styret som de tilstedeværende foreldre var svært misfornøyde med skredderens arbeide. Klinges representant, som kontrollerte hver enkelt elev under prøvingen, var enig i at klagene var fullt ut berettiget.» På vegne av korpset forlangte Andreassen (styrets formann) at leverandøren fikk korrigert og rettet opp uniformene vederlagsfritt for korpset. Men det var for kort til å rette opp i fadesen før 17.mai, så skolekorpset brukte de feilsydde uniformene på 17.mai, og deretter ble de levert inn slik at ble rettet på til neste opptreden i forbindelse med «Sangen og Musikkens dag» den 25. mai.

På styremøtet i slutten av mai dette året ble det vedtatt hvilket utstyr som skulle høre til uniformen. «Styret vedtok å utstyre uniformene med følgende: Standard utstyr: blå skulderklaff med kant av sølvgrå metallkjede, grå kommandosnor, og liten grå dusk i lua. 5 års utstyr: Sølvgrå metalkjede på lua. 7 års utstyr: Sølvgrå og gull kommandosnor og gullstripe på klaffene.»  I tillegg ble det bestemt at det skal sys ny uniform til dukka. Korpsets gamle uniform skulle sendes inn til rensing og deretter forsøkes solgt. At de sannsynligvis lyktes med å selge den første uniformen, kan godt være fordi vi finner ingen eksemplarer av den aller første uniformen i skolekorpsets lager i dag. Men vi finner noen få eksemplarer av denne som blir uniform nummer 2 og senere uniform nummer 3.

Utdrag fra Foreldrelagets møteprotokoller på Solbakken skole i perioden 1958-1963

I teksten under er det utdrag fra korpset møteprotokoller gjennom 60 og 70 tallet. Korpset har heldigvis greid å bevare denne skriftlige dokumentasjonen, slik at vi i ettertiden kan lese om hvordan det var å drive korps for 60 år siden.

1958 – Planleggingen begynner for opprettelse av musikk korpset.

Kontigent 1958/59 : 2,50kr

15.10.59 medlemsmøte, sak 4 redegjørelse fra formann om dannelse av musikk korps ved skolen.

Info fra NMF representant Astrid Alstad:

  • Ca 25000 medlemmer i NMF
  • Instrumenter kan kjøpes gjennom NMF, og via noteforlaget kan man kjøpe eller låne noter.
  • NMF medlemsblad holder medlemmer ajour
  • Et korps på ca 15. musikere trenger instrumenter for ca. 5000.
  • Fremhevet også musikkens oppdragende betydning

1959 – Det nærmer seg stiftelse av Solbakken skolekorps

Styremøte 28.jan var sak nr 1 – På dette møtes skal lage/prøve å få startet et musikkorps eller musikk lag ved Solbakken. Sak 2. I tilfelle dette lar seg gjøre, skal foreldreutvalget drøfte og planlegge tiltak for å skaffe penger til korpset, velge styre med mere. Sak 3….enig om at foreldre møtet den 10. ikke skal ha noe annet program.

Foreldrelaget – møte 10.februar 1959 – Enstemmig vedtak for å foreslå stiftelse av Solbakken skolekorps

Møtet åpnet med velkommen fra formann og fikk møtet med på en allsang. Fra referatet fra dette foreldremøtet ble det redegjort for arbeidet som musikk komiteen hadde gjort. Utdrag fra referatet:

«For å komme i betrakting ved søknad til Strinda kommune må laget rette seg etter lover vedtatt av kretsstyret. Skoleinspetørkontoret gir årlig støtte inntil 2000 kr og det er muligheter for en større engangs bevilgning ved start. Simensen hadde også kontaktet Ranheim skoles musikkinstruktør. Der begynte de med 4.klassinger. Lærte dem noter i ett år og i femte klasse, fikk de så utlevert instrumenter.

            Det er ingen billig affære å drive musikkorps. Engangsutgiftene ved start er store ved innkjøp av instrumenter, og en dyktig instruktør og noter vil senere kreve store økonomiske ofre. Etter hr. Simensens greie redegjørelse, blev det satt fram forslag om å danne et musikkorps ved Solbakken skole som blev enstemmig vedtatt.

Som foreldrenes representant til styret for korpset blev valgt: Fru Else Walseth med Johan Dalseg som personlig varamann. Melding om vedtaket sendes til Strinda skolestyre og tilsynsnemda for skolen…..Tilstede på møtet var 36 stk. Så oppmøtet må betegnes som meget godt. »

Utdrag fra Årsberetning Foreldrelaget 60

«Foreldrelaget ble stiftet den 10.9.1958, og det første styret har bestått av formann Johan Dalseg, nestformann Olav Forbod, Kasserer Brit Woldseth. Lærer E. Miehalsen har vært lærerenes representant i styret….Lagets medlemstaller 35. stk»

«Lagets musikk…. har vært arbeidet med å få dannet et musikklag ved Solbakken skole. I den anledning hadde laget besøk av hr. Arvid Alstad som var Norges Musikkorps forbund representant her, og en forberedende komite ble valgt. B Simmonsen, formann, og fruene Gråteig og Walseth som medlemmer. På medlemsmøte den 10.2.59 la komiteen frem de opplysningene den hadde samlet og laget vedtok å gå inn for at det kom i gang et musikkorps ved skolen. Strinda skolestyre og skolens tilsynsnemnd ble tilskrevet om vedtaket og som foreldrenes representant til styret for korpset ble valgt,. Fru Walseth med Joahn Dalseg som varamann….

            …..Medlemsmøte avholdes den 5/4 kl 20.00. Simonsen redegjorde for det arbeidet som er gjort med musikklaget. Det var meget vanskelig å få tak i instruktør. Han hadde snakked med hr. Skjemstad som er instruktør ved Åsvang skole og denne som forøvrig er en meget opptatt person, hadde lovet å gi han beskjed i neste uke og meningen var da å gå i gang straks etter påske med et notekurs som så vilde være ut skoleåret. Hr. Skjemstad hadde også sagt seg villig til å være med å ta ut instrumenter slik at de bevilgningene korpset hadde fått, vilde bli utnyttet. Etter de foreliggende oppgavene hadde det meldt seg på 13 piker og 16 gutter og de fleste fra 4. og 5. klasse…….Musikkorpset starter opp etter påsken med noteinstruksjon under herr Linne`s ledelse.

            Medlemsmøte den 8.5.60 på skolen…Det nystartende musikkorpset ble diskutert. Det gjennstår å skaffe kr. 5000 i løpet av …. år til instrumenter. Fru Dalseg innkaller til møte for å forberede en tilstellning for å få inn penger til korpset.

            Styremøte 26.10 på skolen….Vil fremme for årsmåtet den 9.november om valg av aksjonskomite for å skaffe penger til musikkorpset.

Årsberetning på årsmøtet 30.sept 1959………Ett medlemsmøte ble holdt for å orientere foreldrene om skolemusikkorpset i forbindelse med innmelding av elever til korpset samt start av notekurs………Den 14. mai hadde laget et hyggetreff på Jonsborg. Sekretæren var dessverre forhindret å være tilstede, men etter pålitelige rapporter å dømme, var det en helt igjennom hyggelig tilstelning. For å skaffe penger til musikkorpset satte laget igang en utloddning av samlings verket for barn «Mitt skattekammer» Utenom dette har det ikke vært større aktivitet på den økonomiske fronten. Musikkorpset er kommet godt igang og til våren, vil det antakelig la høre fra seg. Men den økonomiske siden av saken er fremdeles langt fra løst og foreldrelaget bør gjøre det til sin merkesak og støtte opp om det på alle måter.

Årsmøte 11.september 1960…..Som tiltakskomite for å forberede arrangement til inntekt for skolekorpset ble nedsatt: Fruene Blek.., Johansen, …dal, Dalseg, Forbod, Sivertsen, Bugten… Til samme formål vil laget forsøke en papirinnsamling og herr Johannes Berg sa seg villig til å kjøre. PÅ grunn av dårlig bussforbindelse har …Simensen og Miehaelsen vært nødt til å hente dirigenten for korpset og likedan kjøre han til byen igjen. Med to øvelsesdager i uka har dette vært en nokså stor belastning og eventuelle interesserte i å avlaste Simensen og Miehaelsen vilde være meget velkommen. 

Årsberetning 1960-1961….Det har vært arrangert 2 basarer til inntekt for musikkorpset den 11. og 12. mars som gav en netto på 1953,72 kr, og den 14. juni som gav en netto på 414,94 kr. Pengene er overført til korpset…..Musikkorpset er kommet godt i gang og opptrådte for 1. gang på 17.mai med «Ja vi elsker» og «At far min kunne gjæra» Den 14. juni fremførte musikkorpset hele 5 nummer til stor jubel og allmen tilfredshet.

Sak 2. Skolens musikkorps. Styrets formann J.Dalseg redegjorde for korpsets anstrengte økonomi. Han tok opp spørsmålet om ensartet antrekk, Andreassen spurte om korpset kunne spille i gatene 17.mai. Talte mot uniformer, men for ensartet antrekk. Styret foreslår valgt en nemnd som tar seg av antrekket. Gundersen hadde ordet og etterlyste resultater. Han anbefalte uniform med jakke. Andreasssen bad den komiteen som skal velges vurdere hva foreldrene kan makte og nevnte eksempel på  enkle antrekk som kan bli aktuelle. Dalseg sa at komiteen skal utrede spørsmålet om ensartet antrekk. Valgt ble: Fru Sivertsen, fru Andreassen, fru B. Fossen, fru Sand, hr. Nicolaysen, hr. Gundersen Fru Andreassen skal innkalle til møte. Utredningen bør komme så snart som mulig og meldes styret.

Musikkorpsets økonomi er anstrengt. Dalseg redegjorde for dette. Andreassen pekte på at det må velges et aksjonsutvalg. Sim…..etterlyste «stige» (tombolastige?). Andreassen svarte at søknad var sendt ,men at det var 100 søkere foran.Til aksjonsutvalg ble valgt: Odrun Fossen, fru Stohdal, fru Bygerg, fru Eggen, fru Oline Leth-Olsen, hr. Woldseth, hr. Moan, her Sivertsen.

Dalseg tok opp spørsmålet om evt. utvidelse av korpset.. Da må korset sette seg mer i gjeld.

Festtilstelling for skolekorpset v/foreldrelagets og skolekorpsstyrets medlemmer på Solbakken skole tirsdag 19.juni 1962

Det var møtt opp 32 foreldre og hele skolekorpset. Først spilte korpset 2-3 nummer, hr. Dalseg dirigerte. Etterpå opplyste hr. Andreassen at basaren på søndag den 17. juni ga som nettooverskudd kr 1295,5 kr. Han foreslo at foreldrelaget bevilget slik at korpset kunne få 1500 kr. De nødvendige 203,5 ble bevilget med akklamasjon.

Hr. Dalseg foretok utdeling av års stjerner og harper. Andreassen opplyste at bilder fra 17.mai skulle forevises senere på kvelden, han sendte dessuten rundt bilder fra basarkvelden. Det var festlige bilder. Dalseg takke hr. Michaelsen, hr. Simonsen for at de hadde kjørt dirigenten. Han viste fram maskoten og takken den som hadde gitt den, i første rekke fru Siversten som hadde sydd klærne. Fru Adreassen, som korpsets kasserer, ble også behørig takket. Andreassen lovte at foreldrelaget fortsatt skal støtte opp om korpset. Han opplyste om at det vill nok bli en tid til laget fikk en tombolastige. Kaffe (for de voksne), saftvann (for korpsmedlemmene) og kakene smakte riktig godt. Etter matpausen ble det vist noen lysbilder fra 17. mai. En liten konkurranse ble avviklet med noen forviklinger, Både damene, men nest herrene var gode «blåsere» Andreassen utfoldet seg som auksjonarius med noen appelsiner, budene varierte mellom 4,01 og kr 10. For 8 appelsiner og kr 2,50 og kr 5 for en appelsin. Inntekten kr 45,- gikk til korpset. S

Så blåste korpset igjen under Dalsegs ledelse.

Møte foreldrelaget Solbakken skole 7.mai 1962

Til behandling: 17. mai arrangementet for skolen. Etter en del debatt blev følgende forslag fremmet.

  1. Skolen deltar i barnetoget i byen uten korps, ettermiddag arrangementet på skolen korpset spiller.
  2. Skolen deltar i barnetoget i byen med korpset, ettermiddag det samme som forslag 1
  3. Arrangementet på skolen om formiddagen med korps, ettermiddagen fri
  4. Solen deltar i barnetoget i byen med korps, ettermiddagen fri

Avstemming : 9 stemmer for forslag nr. 2, 7 stemmer for forslag nr.3

Vedtatt som innstilling til 17. mai komiteen å forsøke i samarbeide med korpset styre og dirigent å gjennomføre 17. mai feiringen etter forslag nr. 2.

Årsberetning 1961-62

… Laget har dessuten arrangert den tradisjonelle juletrefest og hyggekveld for musikkorpset i samarbeid med korpsets styre, og basar til inntekt for skolekorpset…..Skolemusikken fortsatte framgang har vært til stor glede og foreldrelaget har støttet opp med i det 1548 kr. Det meste av disse pengene kom inn på basar 1296,5, resten ble bevilget av foreldrelagets kasse….Siste møte før sommerferien var festmøte for skolekorpset og et meget vellykket sådan tror styret.

Styremøte…våren 63

Formann Dalseg redegjorde for arbeidet i korpset. Han beklaget at dirigenten var syk, slik at øvingen ikke hadde kommet i gang. Han konstaterte at korpsets økonomiske status var fullt på høyde med andre korps i Strinda.

Sak 2. 17. Mai arrangement. Det var ulike oppfatninger blant styrets medlemmer angående 17.mai feiringen, men en ble enig om å sette fram to forslag: 1) Skolen deltar i skolens flaggtog i byen uten noe arrangement ved skolen senere på dagen. 2) Skolen feirer 17. mai i helte opp ved Jonsvatnet med flaggheising, tog, underholdning osv.

Representanten Stene tilbød seg å kjøre rundt musikkorpset om formiddagen 17. mai for å spille på de mest sentrale stedene. Styret gikk inn for denne ideen og besluttet å legge den fram på foreldremøtet.

Medlemsmøte 25. april 1963

… Så gikk man over til å diskutere 17.mai arrangementet, og det tok sin tid som ventet. Det ble vedtatt at korpset skulle spille på forskjellige steder ved Jonsvatnet tidlig om morgenen 17. mai, Det ble stemt over 3 forslag, men flertallet var for deltagelse i byen og et arrangement ved skolen.

Årsmøte 4.november 1963

…Hr. Dalseg redegjorde for musikkorpset. Det har nå 31 medlemmer. Korpset har i året som er gått deltatt i 17.mai arrangementer, likeledes deltatt ved en konsert i Bratsberg kirke og i de utvidede kretsstevne for skolekorps og sist ved en tilstelning på Åsvang skole. Dalseg oppfordret foreldrene til å passe på at barna øver hjemme og at de møter på øvingene. Korpset skal delta i landsstevne i Oslo til sommeren.

Utdrag fra skolekorpsets møte protokoller

Konstituerende møte for styret i Musikkorpset 2. mai 1959, sted Solbakken skole

Følgende ble valgt: Formann Bernh. Simonsen, nestformann : skolebestyrer E. Mikalsen, Sekretær Lærer C. Brun, Styremedlemmer Fru Elsa Walseth (foreldrelagets representant) og J. Dalseg (formann i foreldrelaget), kasserer Johannes Berg.

Møte i korpset styre 18.januar 1960

Tilstede Mikalsen, Brun, Dalsegg, Fru Andreassen (varamann for fru Walseth), B Simonsen, J. Berg.

Man drøftet mulighetene for å skaffe dirigent og følgende mulige ble nevnt. Ånvik – i følge fru Andreassen er han villig til å starte med noteundervisning samt foreta testing av barna, men kan ikke påtas seg undervisning i lengre tid. Grande, nevnt av Joh. Berg, han har tidligere ledet korpset ved Åsvang skole med godt resultat men har slutter der av forskjellige årsaker. Nagolhus, nevnt av Mikalsen, han er lektor ved Gerh. Schönnings skole, har tidligere ledet korps i Bodø og skal være meget dyktig. Dragsten, nevnt av Dalseg, han har ledet korpset i Bratsberg med godt resultat. Videre ble av formann referert brev fra Strinda formannskap om at kommunestyret har bevilget kr 3000,- til innkjøp av instrumenter for korpset. Tilskuddet gjelder for terminen 1959/60.

            Det ble besluttet å sende ut skriftlig forespørsel til foreldre i kresen om de vil gi tillatelse til at deres barn kan få melde seg inn i skolens korps (i følge instruks for skolekorps i Strinda forlanges det nemlig foreldres eller foresattes skriftlige tillatelse for at barna skal bli medlem) Det forutsettes at utgiftene per elev ikke vil overstige kr. 10,- per mnd. under forutsetning av en øvelseskveld i uken.

            Formann, nestformann og sekretær ble anmodet om å sørge for at forsendelse ble utsendt snarest, Det forutsettes at foreldrenes svar skal returneres i lukket konvolutt. Man tar sikte på å få med barn fra og med 3. klasse i skolen.

            Det skal undersøkes videre hvem av nevnte dirigenter som er villig til å ta på seg arbeidet i korpset og til hvilken pris.

Brev til foreldre og foresatte for barn ved Solbakken skole

Orientering om arbeidet ved skolekorpset, 19. mai 1959

Oppslutningen om notekurset under hr. Lønnes ledelse, har vært gledelig stor. Det har møtt 34-36 elever til disse timene som hittil har vært holdt. Da lærer Lønne startet notekurset, forutsatte han at barna skulle få en første innføring i behandling og bruk av instrumentene, og ville da være bedre rustet når undervisningen starter igjen etter ferien.

            For å lede instrument undervisningen når notekurset nå avsluttes, har korpsets styre inngått avtale men musikksersjant Lund ved Divisjonsmusikken i Trondheim. Han er for tiden leder av skolekorpset i Stjørdal. Ifølge uttalelser derfra er han kjent som en dyktig dirigent som er godt likt av barna.

For å få et brukbart korps mener Lund at det minst bør være 23 deltakere (derav 19 messingblåsere)., Dette er 8 flere enn opprinnelig forutsett, men pga. stor tilslutning, mener styret det er riktig at en bygger på hans forslag selv om utgiftene blir større.

             Etter samråd med Lund har styret besluttet å kjøpe 19 stk. messinginstrumenter. Disse er bestilt hos Olav T. Ranum til en samlet pris av ca kr 14000. Dirigenten anbefalte kjøp av kvalitetsinstrumenter av merket «Cosson» (fransk). Disse er noe dyrere en enkelte andre merker, men på lengre sikt skulle en ha fordel av dette gjennom rimeligere vedlikehold. I forutnevnte beløp inngår 10% rabatt som Ranum gir for salg til skolekorps. Kr 5000 av dette beløpet blir dekket av midler somkorpset for tiden disponerer. Av det resterende beløp på kr 9000 (som vi får utsettelse med), regnes det med at halvparten blir dekket gjennom tilskudd fra kommunen, det øvrige må skaffes på annen måte gjennom tiltak i korps og foreldrelag.

            Det er ellers meningen å dele ut instrumenter snarest mulig, sannsynligvis tirsdag den 24. mai. Ranum har stilt instrumenter til disposisjon inntil de nye blir levert (ca 1. mnd leveringstid)

            For at alle skal ha samme mulighet ved den foreløpige utdelingen vil dirigenten foreta loddtrekning blant notekursets deltagere. De som da blir trukket ut, vil da, etter ny loddtrekning, i tur og orden få log til å velge instrument i samråd med dirigenten. Han understreker imidlertid at det kan bli nødvendig med utskiftning av enkelte elever i fall de får vanskeligheter med instrumentene pga lite heldig tannstilling o.l. De av korpsets medlemmer som ikke får instrumenter i første omgang, håper vi å kunne gi en eller annen form for videre undervisning i musikk. Dette vil bli tatt opp med dirigenten når det……..tid og elevenes muligheter er blitt bedre kjent.

            Ellers kan nevnes at hvis noen av foreldrene ønsker å kjøpe instrument, så er det kjærkomment da det i såfall betyr en utvidelse av deltaker antallet. Eventuelt kjøp bør isåfall skje i forståelse med dirigenten som tilrår valg av instrument som passer for barnet.

            Dirigenten vil starte med gruppeøvelser i korpset 2 kvelder i uken. Han deler korpset i 4 grupper slik at 2 grupper møter hver sin kveld.

            Dette vil betinge en del økning i kontingenten fra kr 1,5 til ca. kr.  3,5-4. Dette fordi utgift til lønn til dirigent må fordeles på et færre antall elever så lenge gruppeøvelsene vil foregå. Senere, når fellesøvingene begynner, skulle kontingenten kunne bli rimeligere.

Årsberetning for Solbakken skolekorps terminen 1959/60

Korpset styre har i 1959/60 bestått av B. Simonsen, formann, skolebestyrer E. Mikalsen, nestformann, lærer C. Brun, sekretær, samt styremedlemmene fru M Andreassen og John Dalseg. Kasserer Johannes Berg, Revisorer Fru Engen og Erling Hagen.

            Virksomheten i korpset kom for alvor i gang på nyåret 1960. Det ble først startet et notekurs med lærer Lønne som leder for å gi barna en første innføring i stoffet. Kurset som strakte seg over 10 timer fikk stor tilslutning da det deltok ialt 37 barn.

            Instrumentundervisningen som startet etter notekurset var avsluttet, har vært ledet av musikksjersant Lund fra Divisjonsmusikkorpset i Trondheim. Det var fra først av tatt sikte på å starte korpset med 15 messinginstrumenter samt trommer. På grunn av den store tilslutning og etter henstilling fra dirigenten besluttet styret å utvide korpset til 19 messing instrumenter, 1 stortromme, 1 bekken og 2 skarptrommer, ialt 23 deltakere samt barn som eventuelt kunne skaffe instrument selv. Hittil har 3 stk. instrumenter blitt skaffet på denne måten slik at ialt 26 elever deltar i korpset.

            Det har ialt vært 16 timer med instrumentundervisning (gruppeundervisning). Ved påmelding til korpset har det ikke vært innkrevd innskrivning og/eller fast kontingent av elevene.  Styret vil eventuelt ta opp dette spørsmålet når deltagertallet har stabilisert seg. Dirigenten har for øvrig forbeholdt seg rett til å skrifte ut elever i korpset i den utstrekning han finner nødvendig (da innen de 37 elevene som deltok i notekurset).

            Ved hvert oppmøte har elevene betalt det nødvendige beløp (varierende fra kr 1,5 – 3,50) for å dekke utgifter til undervisning og renhold av klasserom i skolen.

            Den viktigste sak styret har hatt til avgjørelse var innkjøp av instrumenter. Etter forutgående undersøkelser fant styret å godta tilbud på disse fra Olaf T. Ranum til en samlet beløp på ialt ca kr. 14 000,- Dette beløp ble større enn opprinnelig forutsatt, dels pga utvidelse av korpset samt at man valgte en bedre instrumentkvalitet (etter henstilling fra dirigenten) Da det var leveringstid på instrumentene fikk korpset låne det nødvendige antatt av en annen kvalitet slik at undervisningen kunne komme igang. Til sikkerhet for de utlånte instrumentene deponerte korset (etter eget ønske) kr 5000,- host Olav T. Ranum. Forøvrig kan nevnes at når korpset får levert de bestilte instrumenter, så vil betaling av disse måtte skje over lengre tidsrom. Dette er gjort klart for leverandørene som på sin side foruten 10% reduksjon i prisene, har sagt seg villig til å godta denne kreditt. For at korpset skal klare disse forpliktelser håper styret på fortsatt velvillig hjelpsomhet fra Strinda kommune, foreldrelaget og andre foreninger.