Vedtekter

Vedtekter for Solbakken og Vikåsen Skolekorps

(revidert og godkjent 13. februar 2020)

1 ORGANISASJON

1.1 Solbakken og Vikåsen Skolekorps (heretter kalt skolekorpset), stiftet som Solbakken Skolekorps 9. mars 1959, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Sør-Trøndelag krets av NMF. Navneskiftet ble vedtatt av årsmøtet september 1998.

1.2 Organisering av skolekorpset
a. Korpset følger forbundets gjeldende alders bestemmelser. Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli det året de fyller 19 år, eller lenger dersom de ikke tar opp plassen for andre. Hvis skolekorpset skal delta i konkurranser må kretsens gjeldende regler følges.
b. Korpset kan velge inntil 2 tillitsvalgte fra korpsets utøvende medlemmer.

2 FORMÅL

Skolekorpset skal legge vekt på å utvikle utøvende ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer. Det skal ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering, og også drive tilleggsaktiviteter som drill, storband, ensemblespill og lignende når det er interesse for det.

3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer
a
. Utøvende og ikke-utøvende medlemmer kan opptas som medlemmer av korpsets styre.
b. Medlemskap for barn under 15 år skal være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i skolekorpset blir man automatisk medlem av NMF.
c. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMF’s database.

3.2 Forutsetninger for medlemskap
a.
Alle medlemmer plikter å følge korpsets, kretsens og NMFs vedtekter, regler og lovlige vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til skolekorpsets styre. Nevnte opplysninger registreres omgående i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c. Medlemmene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd. Gjentatt fravær uten gyldig grunn kan føre til at medlemmet må slutte.
d. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av skolekorpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling medfører økonomisk ansvar for skolekorpsets medlemmer/foresatte.
e. Medvirkning i andre korps eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikk- eller drillaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a
. Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til krets/forbund og kontingentinnbetaling følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember samme år.
b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og eventuelle andre økonomiske forpliktelser innen fastsatte tider.
c. Skolekorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
d. Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes ut etter korpsets registrerte medlemstall pr 31. desember.
e. Skolekorpsets medlemskontingent inkluderer lån av skolekorpsets instrumenter og utstyr.

3.4 Utmeldinger og permisjoner
a
. Utmelding skjer skriftlig til skolekorpsets styre, underskrevet av foresatte. Dette skjer etter at vårsesongen er slutt og før høstsesongen begynner. Instrument og annet utlevert utstyr, samt uniform leveres til materialforvalter. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra skolekorpset.
b. Permisjoner varsles skriftlig. Uten særskilt grunn betales ½ kontingent. Ved behov må instrumentet leveres til korpset.

3.5 Suspensjon og eksklusjon
a
. Skolekorpsets styre kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak eller er til skade for korpsets aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret.

3.6 Instrument og uniform
a
. Skolekorpset holder instrument og noter. Daglig vedlikehold gjøres av medlemmene, mens nødvendige reparasjoner av instrumentene besørges av korpset. Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand.

Skolekorpset holder uniform for hovedkorps, aspirantkorps, og drillkorps. Medlemmene plikter å holde utlånt uniform i god stand. For øvrig henvises det til skolekorpsets gjeldende uniformsreglement.

3.7 Stjernedryss og medaljer
a
. For hvert års medlemskap i korpset tildeles medlemmene en stjerne. Medlemmene som flytter til korpset fra andre korps opprettholder sin ansiennitet, og skal ha et antall stjerner likt antallet år de har vært medlem av et skolekorps. I tilfelle det forrige korpset ikke har hatt en skikk med utdeling av stjerner kompletteres antallet.
b. Korpset praktiserer en ordning med års-stjerner, 3-årsmedalje, 5-årsmedalje og 7-årsmedalje. I tillegg deles det ut rød snor til uniform ved 5 år og plakett ved 10 år. Hvert år medlemmet har vært medlem i et skolekorps legges til grunn for ansienniteten. Medaljer tildeles dersom musikanten er medlem av skolekorpset det aktuelle ansiennitetsåret.
c. Ansiennitet regnes fra den første høsten musikanten er medlem av skolekorpset.

4 ÅRSMØTE

4.1 Status
Årsmøtet er skolekorpsets høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
a
. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar.
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene skriftlig krever det.
c. Innkalling sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom skolekorpsets styre. Styret plikter å legge saker som kommer inn til rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a
. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret.
b. Følgende har tale, forslags- og stemmerett:

 • Utøvende og ikke-utøvende medlemmer som er fylt 15 år og som oppfyller sine medlemsforpliktelser.
 • Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av årsmelding og regnskap.

c. Medlemmer som ikke har fylt 15 år har tale- og forslagsrett. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. Representanter fra krets og NMF har talerett. Årsmøtet kan for øvrig gi talerett til hvem det måtte ønske.
d. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøte skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møtesekretær, møteleder og 2 protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av årsmeldingen
 3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader
 4. Godkjenning av handlingsplan og budsjett, herunder medlemskontingent
 5. Saker fremmet av korpsstyret
 6. Saker fremmet av korpsmedlemmene
 7. Valg av styreleder og nye styremedlemmer
  Styreleder velges for ett år av gangen. Øvrige styre medlemmer velges for to år av gangen, der deler av styret velges annethvert år for å sikre kontinuitet.
 8. Valg av revisorer
 9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgbare til verv er de frammøtte representantene eller andre kandidatene som har sagt seg villig til å motta verv. De som skal velges må være fylt 15 år når de tiltrer og ha gyldig medlemskap. Valgene foregår skriftlig hvis noen krever det.

5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av styreleder, nestleder (sekretær), økonomiansvarlig, arrangementsansvarlig og materialforvalter. Styreleder er direkte valgt av årsmøtet. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet, og styreverv fordeles innad i styret. Ved behov kan ledere for andre utvalg og komiteer i skolekorpsets organisasjon inviteres inn til styremøter, da med stemmerett i relevante saker.

5.2 Fullmakter
a
. Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for i tilknytning til disse vedtekter for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
d. Styreleder og et styremedlem tegner korpset

5.3 Innkalling til styremøter –beslutninger
a
. Styret innkalles når lederen eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. Korpsets tillitsvalgte kan møte som observatører med tale- og forslagsrett. Tillitsvalgte og dirigenter innkalles til styremøter når styret finner det hensiktsmessig.
c. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. I ikke fulltallig styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan gjøres.
d. Styrevedtak skal protokollføres og protokollene skal sendes styrets medlemmer. Korpsmedlemmene skal ha informasjon om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmelding og revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

Styret plikter å forholde seg til dokumentet Beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer

5.6 Styrehonorar
Styrets leder mottar styrehonorar i form av kr 10.000 pr år eller unntas krav om kontingent og/eller andre økonomiske forpliktelser tilsvarende samme størrelsesorden.

6 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det

7 KOMITEER

7.1 Revisjon
Revisjonen skal gjennomgå regnskapet hvert år og legge fram til beretning for årsmøtet. Revisjonen kan kreve innsynsrett hvert halvår.

7.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal finne fram til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i §4.4, og legge komiteens innstilling fram for årsmøtet. Ved skifte av styreleder må egen innstilling fremlegges for årsmøtet.

8 UENIGHETER OG TVISTER

Uenigheter og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a. Oppløsning av skolekorpset kan kun foretas av to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte. I mellomtiden fryses skolekorpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden frem til et nytt korps er opprettet skal denne konto disponeres av kretsen. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps.
b. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til kretsen dersom nytt korps ikke er reorganisert innen 5 år.
c. Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmelding må skje ved skriftlig melding til NMF senest 15.november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1.januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

10 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.